Phân biệt ‘좀‘ & ‘조금’

‘좀‘ và ‘조금” đều có nghĩa là một chút, một ít. Mọi người thường hay biết rằng ‘좀‘ là viết tắt của ‘조금’.

VD: 조금 비싸요. ~ 좀 비싸요.
= Hơi đắt một chút.

Tuy nhiên ‘좀‘ và ‘조금” lại có sự khác nhau một chút khi dùng:

– ‘조금’ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒐̀𝒏 ‘좀’ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈:
남아 있는 돈이 조금밖에 없다 (O)
남아 있는 돈이 좀밖에 없다 (X)
( Chỉ còn một ít tiền )

– 𝑺𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 ‘좀’ 𝒌𝒉𝒊 đ𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒂𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̣.
창문 좀 열어주시겠어요? (O)
창문 조금 열어주시겠어요? ( X )
Mở giúp tôi cửa sổ nhé

– 𝑺𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 ‘좀’ 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒗𝒂̀𝒐 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒂𝒊 𝒉𝒂̃𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒐́.
속제 좀 해 (O)
속제 조금 해 (X)
( Hãy học bài đi )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo